Gratis statistiekmodules voor bachelor studenten

met Geen reacties

Remediërend lesmateriaal beschikbaar

Deze acht gratis modules zijn het eindproduct van het SURF project “Open en gepersonaliseerd Statistiekonderwijs”. Studenten kunnen deze lesmaterialen gebruiken om zich de stof in hun eigen tempo eigen te maken en zodoende specifieke kennistekorten weg te werken.

Er zijn acht modules beschikbaar die ieder één tot twee uur tijd kosten om te doorlopen. Een student kan een gratis account aanmaken op de elektronische leeromgeving van Numworx/DWO waardoor zijn werk bewaard blijft. Deze modules sluiten aan bij alle universitaire sociale, (bio)medische en economische wetenschappen opleidingen in Nederland en zijn ook bruikbaar in het HBO.
Daarnaast zijn de modules voor het voortgezet onderwijs als herhaling en verdieping van de wiskunde A stof te gebruiken. Voor wiskunde B leerlingen met weinig statistiek in het programma zijn de modules een prima aanvulling. Een Engelse versie is niet beschikbaar.

StatistiekDemomodule

De demomodule geeft een indruk van de mogelijkheden van de SURF Statistiek modules en de keuzes die zijn gemaakt voor bepaalde onderwerpen. Bekijk de demomodule.

Module 1: Kansen en variabelen

Kennismaking met een aantal basisbegrippen die worden gebruikt om gegevens te beschrijven. Een deel van het statistiekjargon wordt verklaard, wat helpt om over statistische gegevens te redeneren. Bekijk Module 1.

Module 2: Beschrijvende statistiek

Om uitspraken te doen over data en deze beter te kunnen begrijpen kunnen data op een andere manier worden weergeven, bijvoorbeeld door het gebruik van beschrijvende statistiek zoals centrum- en spreidingsmaten, of visueel in grafieken of diagrammen. Bekijk Module 2.

Module 3: Verdelingen

Over het rekenen met kansen bij continue variabelen, wat een (theoretische) kansverdeling is en waarom zo’n verdeling nodig is. Bekijk Module 3.

Module 4: De normale verdeling

De normale verdeling komt relatief vaak voor. Ook heeft de normale verdeling een aantal handige eigenschappen waar makkelijk mee kan worden gerekend. De normale verdeling is dus vaak een geschikt theoretisch model van data. Bekijk Module 4.

Module 5: Steekproeven

In deze module komt aan de orde of (en zo ja, hoe) de eigenschappen van een steekproef kunnen worden gebruikt om de eigenschappen van een populatie te schatten. Bekijk Module 5.

Module 6: Uitspraken over data

Het maken van een inschatting van de kenmerken van een populatie op basis van een steekproef gaat gepaard met onzekerheid en fouten. Deze module laat zien met welke onzekerheden schattingen voor populatieparameters gepaard gaan en wat een betrouwbaarheidsinterval is. Bekijk Module 6.

Module 7: Hypothesetoetsen

Om een bewering statistisch te onderbouwen, kan een hypothesetoets worden gebruikt. In deze module wordt behandeld hoe hypotheses worden opgesteld, hoe deze kunnen worden getoetst, en welke risico’s er zijn op het trekken van verkeerde conclusies. Bekijk Module 7.

Module 8: Z-toets en t-toets

In deze module worden vier soorten hypothesetoetsen behandeld: de z-toets en drie verschillende t-toetsen. Getoond wordt welke toets geschikt is in welke situatie en hoe de verschillende toetsen worden uitgevoerd met behulp van geschikte software. Bekijk Module 8.

Hergebruik en aanpassing

De modules worden gepubliceerd onder de Creative Commons licentie BY-NC-SA 4.0. Dit betekent dat het werk hergebruikt en aangepast mag worden. Voor aanpassingen is een abonnement op Numworx benodigd. Dit kan worden aangevraagd op deze site.

Start een abonnement